Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de webshop “www.jecotoys.nl” , gevestigd te
Vlaardingen.
 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd:
  de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument:
  de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
  overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag:
  kalenderdag;
 4. Duurtransactie:
  een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de
  leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager:
  elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
  gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde
  reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht:
  de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
  afstand;
 7. Ondernemer:
  de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand:
  een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor
  verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
  overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
  communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand:
  middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
  ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Onderneming:                          Jecotoys
Vestigingsadres:                     Populierendreef 10, 3137 CW Vlaardingen
Bezoekadres:                           Geen bezoek aan huis, evt. alleen op afspraak
Telefoonnummer:                   06-81 76 36 69, Bereikbaar ma t/m vr tussen 9:00 – 16:00u
E-mailadres:                            info@jecotoys.nl
KvK-nummer:                          57995419
Btw-identificatienummer:      NL001573338B91

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
  elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs
  niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
  aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij
  op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
  het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst
  van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
  beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien
  dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische
  weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs
  elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
  overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
  algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
  het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
  wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een
  goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
  ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
  weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
  kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
  rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
  verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor
  nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
  ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
  gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
  andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
  communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
  wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem
  in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
  gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
  gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
  consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
  moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
  daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
  van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de
  ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
  overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de
  consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
  veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de
  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
  feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
  overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede
  gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
  een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
  voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
  informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
  meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de
  ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze
  waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
  duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande
  service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument
  heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
  onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
  redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag
  na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument
  aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
  het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is
  om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van
  zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
  toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en
  verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
  kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 - Uitsluiting
herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover
  voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts
  indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het
  sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn
  gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of
  tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.
   

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
  van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
  ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
  gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
  richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
  indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
  van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
  van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
  voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af
  aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
  overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
  ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
  beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar
  heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
  vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
  uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is
  afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
  bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
  consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
  De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
  ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
  consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
  ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij
  de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
  vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
  herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
  retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
  tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan
  de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur,
opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van
  daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
  maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde
  duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
  een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
  tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
  bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
  diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde
  duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde 
  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-
  nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een
  bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde
  overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde
  duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie
  maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan
  eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van
  dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
  kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een
  jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een
  maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór
  het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
  bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn
  als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen
  van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de
  overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een
  vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is
  bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering
  van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
  vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke
  kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
  behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en
  duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
  gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
  gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
  voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
  termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
  wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
  dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
  betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende
bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene
voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn
en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.

Alle producten op deze site zijn collector
items, en derhalve niet geschikt voor kleine kinderen.

De ondernemer is niet aansprakelijk voor onjuist
gebruik en schade aan derden.

 


•  Jecotoys  •  info@jecotoys.nl  •   KvK 57995419  •  BTW NR NL001573338B91  •  ABN-AMRO: NL32ABNA0427306906 •

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.